Uitreiking koninklijke onderscheiding de heer J. van der Sleen


Nieuwlande-(11-01-2024)Jan van der Sleen uit Nieuwlande is vanmiddag benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester, Karel Loohuis, mocht het bijbehorende lintje bij Jan van der Sleen opspelden.

Jan kreeg de bijbehorend lintje opgespeld door burgemeester Karel Loohuis De heer van der Sleen is erg betrokken bij het dorp Nieuwlande. Al vanaf de jaren 80 is hij actief met verzamelen van allerlei informatie over de geschiedenis van dit dorp, en met name de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heeft zijn bijzondere belangstelling. Samen met anderen heeft hij hierover zelfs een boek uitgegeven met als titel “Nieuwlande een dorp dat zweeg”. Daarnaast werd ook het boek “het Dorp met 5 burgemeesters” uitgegeven.

Regelmatig verschijnen er publicaties van hem in de Hoogeveense Courant en op de sociale media.

Het invullen van de boeken kost enorm veel speurwerk en de heer van der Sleen is bij menigeen langs geweest om foto’s en ander materiaal te verzamelen.

De heer van der Sleen geeft ook diapresentaties. De gemeenschap kan eigenlijk altijd een beroep op hem doen als het om zaken van zijn geliefde Nieuwlande gaat.

Van 1-1-1990-31-12-2005 was de heer van der Sleen secretaris bij Plaatselijk Belang Nieuwlande. Hij hield zich bezig met het bijhouden van de administratie van de vereniging en de verslaglegging daarvan. In deze periode groeide de verenging met een fors aantal leden en de heer van der Sleen heeft daar als secretaris op een positieve manier een bijdrage aan geleverd.

In 1997 werd ook het 75-jarig jubileum van het Plaatselijk Belang gevierd. De hele jubileumkrant nam de heer van der Sleen voor zijn rekening.

In 1995 maakte de heer van der Sleen deel uit van een commissie die was ingesteld om een gedenksteen op te richten ter nagedachtenis van Nieuwlandenaren en een aantal Engelse piloten die vanwege oorlogsgeweld omkwamen.  De heer van der Sleen had hierin een voortrekkersrol. Ieder jaar wordt tijdens de nationale herdenking op 4 mei stil gestaan bij deze gedenksteen.

De heer van der Sleen heeft ook een belangrijke rol gespeeld tijdens het hele proces van de gemeentelijke herindeling van 1998. Na de gemeentelijke herindeling kwamen de contacten met de gemeente Hoogeveen in een stroomversnelling en de heer van der Sleen ging als secretaris deel uitmaken van de Dorpsoverleggroep Nieuwlande (DOG) die in 2003 werd opgericht. Nieuwlande kwam toen in zijn geheel bij de gemeente Hoogeveen. Naast allerlei andere wapenfeiten heeft deze Dorpsoverleggroep uiteindelijk een prachtig nieuw multifunctioneel centrum opgeleverd.

De groep vergaderde een keer per maand. De heer van der Sleen maakte notulen en werkte deze uit en verstuurde deze naar de verschillende deelnemers. In het begin waren de verslagen nog niet altijd digitaal beschikbaar en werden de verslagen per post verstuurd of rondgebracht in het dorp op de fiets. De DOG was een club mensen van allerlei pluimage en ambtenaren van de gemeente vergaderden bv. vaak mee.

De DOG is nadat het Multifunctioneel Centrum Nieuwlande is geopend in 2014 weer ontbonden.

De heer van der Sleen publiceert van 1-1-2003 tot op heden regelmatig in het ledenmagazine van de Historische Kring Hoogeveen over onder meer de geschiedenis van Nieuwlande en met name over de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het blad komt vier keer per jaar uit en twee keer per jaar publiceert hij daarin. Dit vergt veel voorbereidende tijd.

Van 10 april 2007 tot 10 oktober 2019 was de heer van der Sleen voorzitter van de Uitvaartvereniging Nieuwlande en omstreken. Hij hield de administratie van de vereniging bij en deed de verslaglegging van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Sinds 2022 is de heer van der Sleen betrokken bij het onderhoud op de Algemene Begraafplaats in Nieuwlande, om het aanzien van de begraafplaats te verbeteren.

De heer van der Sleen doet en heeft veel gedaan voor de vereniging en is een voorbeeld voor anderen.

Als vrijwilliger en bestuurslid is de heer van der Sleen vanaf 2014 actief voor de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande.

De heer van der Sleen heeft een gepassioneerde interesse in het wel en wee van Nieuwlande in de Tweede Wereldoorlog en was één van de initiatiefnemers die de museumcollecte over de bijzondere onderduikgeschiedenis Nieuwlande van wijlen de heer Schonewille heeft veiliggesteld, zodat deze niet verloren ging.

Vanaf 2010 al is, voerde hij gesprekken met de heer Schonewille over zijn collectie tot zijn overlijden in 2016. Na het overlijden van de heer Schonewille heeft de heer van der Sleen door middel van veel gesprekken met nabestaanden ervoor gezorgd dat genoemde verzameling kon worden bewaard. Een groot gedeelte van deze verzameling is nu te zien in het onderduikersmuseum.

De heer van der Sleen heeft dan ook een cruciale rol gespeeld bij eerst de totstandkoming en vervolgens de instandhouding van het onderduikersmuseum in Nieuwlande, die op 1 april 2017 werd opgericht.

De heer van der Sleen was een van de oprichters en eerste drie bestuursleden van de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar. In die rol heeft hij zich ook sterk en verdienstelijk gemaakt voor het verwerven van een gebouw voor de huisvesting van het Onderduikersmuseum en voor de oprichting van de Steunstichting Domus DuMus voor het beheer en de fondsenwerving van het museum.  Hij legde daarvoor o.a. contacten met het college van B&W en met betrokken ambtenaren.

Na een eerste expositie in april 2018, in samenwerking met NOID en Herinneringscentrum Kamp Westerbork in het voormalige schoolgebouw van de Hoeksteen in Nieuwlande, kom er met behulp van de heer van der Sleen in december 2019 met de gemeente overeenstemming komen over de overdracht van het schoolgebouw aan de Steunstichting voor de huisvesting van het museum.

Met zijn verkiezing als lid van de gemeenteraad in 2018 is de heer van der Sleen teruggetreden als bestuurslid van het museum.

Het museum is de heer van der Sleen tot op heden zeer erkentelijk voor het vele zichtbare en onzichtbare werk dat hij tot op heden als dorpshistoricus verricht om de geschiedenis van de onderduik in Nieuwlande te belichten in publicaties, in persoonlijke correspondentie met nazaten van onderduikers en onderduikgevers, alsook zijn inspanningen voor structurele financiële bijdragen van gemeente en provincie aan exploitatie en instandhouding van het museum.

De heer van der Sleen is vanaf 2018 tot op heden raadslid in de gemeente Hoogeveen voor de lokale partij Gemeentebelangen. Hij gaat mee met werkbezoeken e.d. en heeft naast het bijwonen van de vergaderingen voorbereidend werk. Vanaf 2018 tot 2022 nam hij ook het secretariaat van de fractie op zich en ook de pr voor de partij verzorgde hij.