GemeenteBelangen

GB doet !


Hoogeveen-(17-03-2024) Het was afgelopen weekend nationaal “NL doet!”. Een activiteit voor iedereen om iets vrijwilligs te doen om hiermee de gemeenschap te ondersteunen. De koninklijke familie doet jaarlijks mee, en natuurlijk doet Gemeentebelangen ook mee en dit keer op sportief gebied. Raadslid Jacob van der Heide: “Gemeentebelangen onderstreept het belang van gezond leven en dat kan onder anderen door meer te bewegen. Daarom stonden wij als GB om half 9 ’s ochtends klaar met onze fractie om de Parkrun in het Zuiderpark in Hoogeveen assistentie te verlenen. Iedere zaterdagmorgen om 09.00 uur start deze Parkrun vanuit het Zuiderpark.

Het is een wereldwijde activiteit, maar in Drenthe vindt deze alleen in Hoogeveen plaats. En daar zijn we hartstikke trots op. Wij ondersteunen dit wekelijks terugkerend evenement van harte.” Een van de speerpunten van Gemeentebelangen is gezond leven en dat kan ook zonder dat het geld kost, gewoon zaterdag ’s morgens om 09.00 uur in het Zuiderpark starten in de buitenlucht met wandelen, joggen of hard lopen, samen met anderen.…

Blij met grotere treden

Hoogeveen-(05-03-2024)Heel blij is mevrouw Rita Berkenbosch en al haar buren dat de traptreden naar hun huizen toe aangepast zijn. Gemeentebelangen Hoogeveen behartigt ook de belangen van inwoners wanneer het om relatief snel te verhelpen problemen gaat. Hilma Hooijer: “Direct na oplevering van De Kaap inclusief de woningen blijkt dat de traptredes te smal zijn om veilig de trap op en af te gaan.

Vooral voor de ouderen wordt zo’n trap dan een gevaarlijke hindernis. Het probleem speelt dus al een langere tijd, daarom heeft GB dit probleem voorgelegd bij gemeente en de eigenaar van het pand”. Nu zijn er brede traptreden waarvoor de bewoners dankbaar zijn. Bovendien is toegezegd dat wanneer bewoners ook steun nodig hebben bij het op- en afgaan van de trap, men dit kan aangeven bij de verhuurder zodat dit dan snel opgelost kan worden.…

Werkgevers actief betrekken


Hoogeveen-(21-12-2023)In het licht van toenemende stille armoede in onze gemeente, wijst Geert-Jan Walda van GB, zelf ondernemer, op het belang dat werkgevers worden aangemoedigd om medewerkers te helpen bij het identificeren van financiële problemen. Hij benadrukt dat trots en schaamte een rol kan spelen bij het aanpakken van financiële problemen onder werknemers. “Werknemers zijn soms te trots, schamen zich of weten niet op welk moment ze aan de bel moeten trekken als ze hun financiële zaken niet onder controle hebben”.

Werkgevers kunnen een sfeer creëren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hulp te vragen en waarin openheid over financiële zaken wordt gestimuleerd. Dit kan helpen om stigmatisering tegen te gaan en werknemers aan te moedigen om tijdig hulp te zoeken. Verder kunnen de werkgevers van elkaar leren welke signalen kunnen duiden op eventuele geldproblemen. Bijvoorbeeld: geldlenen, verzoeken om voorschotten, onverwachte verzoeken om vooruitbetaling van salaris of voorschot op vakantiegeld, regelmatig vragen om extra uren of overwerk, verminderde productiviteit of grotere afwezigheid wat anders is dan voorheen, loonbeslag, niet meegaan op uitjes en meer.

De focus van GB ligt op het actief betrekken van werkgevers bij het gemeentelijke beleid voor armoedebestrijding, de nadruk van deze aanpak ligt op het faciliteren van een omgeving waarbij werkgevers best practices, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen bij de aanpak van armoede onder werknemers.

 …

Een kleine kernreactor in Hoogeveen?

Hoogeveen-(16-11-2023) Gemeentebelangen vraagt de gemeente of er al onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de bouw van een zogenaamde SMR (Small Modular Reactor): een kleine kernenergiecentrale. Geert-Jan Walda, raadslid van GB: De fossiele brandstoffen raken op maar door de groeiende bevolking is juist steeds meer energie nodig. Een variatie aan verschillende energiebronnen maak je minder kwetsbaar. Nu met de klimaatverandering zou je in principe ook alleen energie moeten gebruiken die zoveel mogelijk emissiebeperkend is.  Dit kan door hernieuwbare energie en andere innovatieve technologieën”.  GB pleit dan ook voor een afgewogen energiemix
Foto: Pixabay…

Gemeenteraad op werkbezoek

(13-10-2023)Hoogeveen-Regelmatig gaat een delegatie van de gemeenteraad op werkbezoek naar organisaties in Hoogeveen, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging van de betreffende organisaties. Afgelopen vrijdag is een vertegenwoordiging van Gemeentebelangen, VVD, PvdA, GroenLinks, CU, CDA en SP te gast geweest bij het “vliegveld Hoogeveen”. Tijdens de presentatie wordt duidelijk dat er goed gebruik gemaakt wordt van het vliegveld in de recreatieve sector – motorvliegen, zweefvliegen en parachute springen. Daarnaast komen er steeds meer landingen vanuit het zakelijke circuit. Dit lijkt nog meer te worden, nu Schiphol meer gebruik wil gaan maken van vliegveld Lelystad waardoor de kleinere vliegtuigen juist dan meer gebruik zullen gaan maken van vliegveld Hoogeveen. Na de rondleiding is het werkbezoek voortgezet bij de Voedselbank. Voorzitter Henk Brouwer heeft verteld over de uitdagingen, betrokkenheid van de vrijwilligers. Veel gezinnen zijn afhankelijk van het wekelijkse levensmiddelenpakket van de Voedselbank. Wethouder Jeroen Westendorp heeft aansluitend de gemeenteraad geïnformeerd over de aanpak hiervan en het proces van armoedebestrijding. Hierop stelt Arond Sieders van Gemeentebelangen dat “wij pleisters plakken en het in principe niet aan de afzonderlijke gemeente is om een oplossing te zoeken voor de inkomenspolitiek. Dit is een landelijk thema”. Zowel de organisatie van de Voedselbank als de gemeenteraad onderschrijven dit. Gelukkig hebben nagenoeg alle landelijke partijen nu het thema bestaanszekerheid in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Verwacht mag worden dat de landelijke regering dit thema nu daadkrachtig gaat oppakken.…

Verlenging grafrecht kan goedkoper

Hoogeveen-Het verlengen van de grafrechten moet goedkoper vinden GB, SGP, SP en CDA. Gezamenlijk hebben ze vragen aan het college gesteld. GB raadslid Jan van der Sleen: “We hebben in de jaren 2020, 2021 en 2022 veel geld overgehouden uit de kosten en baten van graven. Een klein overschot is altijd goed om extra kosten op te vangen, maar het voelt niet goed om te verdienen aan het verlengen van begraafrechten.”  Van der Sleen memoreert dat vorige maand door GB en SGP een motie is ingediend, in de veronderstelling dat er een nieuw voorstel zou liggen vanuit het college zodat dit in programmabegroting van 2024-2027 meegenomen kon worden. Het voorstel laat nog op zich wachten en daarom wordt nu met klem benadrukt om nu wél rekening te houden met de wens van de Raad en deze mee te nemen in de begroting in een te maken voorstel. Ook het onderhoud wat nu op basisniveau ligt moet wat SGP en GB betreft op een hoger peil gebracht worden.
“Natuurlijk moet het kerkhof er netter bij komen te liggen van wat nu gehanteerd wordt en daarvoor moet voldoende geld gereserveerd zijn. Maar het is te gek voor woorden dat vanaf 2020 t/m 2022 er een overschot is van zo’n 1,8 miljoen euro en zoals het nu lijkt wordt 2023 afgesloten met een overschot van € 600.000. We wachten de antwoorden af op de gestelde vragen en mogelijk volgt er nog een motie/amendement op de begrotingsavond van 19-10-2023”.
Overigens dienen de grafzerken door de nabestaanden onderhouden worden zoals ook het verwijderen van uitgebloeide bloemen e.d. De beheerder (gemeente) zou hierop moeten toezien en zo nodig contact opnemen met de nabestaanden indien deze bekend zijn.