GB

CDA dient samen met VVD, Gemeentebelangen, SGP, en FvD voorstel in om ozb-reserve in te stellen


Hoogeveen-(12-07-2024)Bovengenoemde partijen hebben tijdens de raadsvergadering van 11 juli een voorstel ingediend bij de jaarrekening om een ozb-reserve in te stellen. Met de ozb-reserve wordt ozb-heffing die niet is uitgegeven of geen bestemming heeft weer teruggegeven aan de inwoners. Bij het voorstel voor lage lokale lasten trekken de christendemocraten samen op met Gemeentebelangen, VVD, SGP en FvD.

CDA-fractievoorzitter Bert Otten licht toe: “In de afgelopen jaren is de ozb flink verhoogd, terwijl onze gemeente sinds 2021 telkens geld overhoudt. De algemene reserves zijn hierdoor sneller gestegen dan verwacht. Het CDA staat voor lage lokale lasten en vindt het onwenselijk om de rekening bij inwoners neer te leggen, wanneer de inkomsten uit de ozb niet uitgegeven worden en nu onbedoeld doorvloeien naar de algemene reserves. Daarom hebben we het initiatief genomen voor het invoeren van een ozb-reserve.” Ronald Klok, fractievoorzitter van de VVD ondersteunt dit voorstel. Hij geeft aan: “Als wij als gemeente niet in staat zijn om het geld uit te geven zijn wij van mening dat dit terug moet naar de inwoners. Wat ons betreft komt dit spaargeld toe tot de inwoner in plaats van de gemeente.” Aron Sieders, raadslid van Gemeentebelangen benoemt: “Gemeentebelangen heeft al vele jaren gepleit voor lage OZB lasten. Het is al helemaal niet de bedoeling om geïnd OZB-geld dat niet gebruikt wordt, op te potten. Dus als het niet nodig is, dan niet heffen”

In het amendement wordt voorgesteld om per direct een ozb-reserve in te stellen. Deze ozb-reserve wordt jaarlijks gevoed met een deel van het jaarrekening resultaat, waarmee een korting wordt gegeven op de ozb-aanslag in het opeenvolgende jaar. Het amendement wordt mede-ingediend door GB, VVD, SGP en FvD.…

Door regionaal overleg realisatie van plannen


Hoogeveen- 912-02-2024)Onlangs hadden diverse gemeenteraden in de regio gezamenlijk overleg. Een delegatie van Gemeentebelangen Hoogeveen was hierbij ook aanwezig. Geert-Jan Walda, raadslid van Gemeentebelangen “Wij geloven in een regionale samenwerking om via regionale projecten de wensen in onze eigen gemeente te realiseren. Zo vinden wij een verbetering van het spoorknooppunt in Meppel essentieel om het treinvervoer naar het noorden te verbeteren. Dat is ook een sterke verbetering voor onze inwoners of wel onze toekomstige inwoners”.

Gemakkelijk treinvervoer verhoogt het aantal mensen dat in onze gemeente wil wonen. Het rijk beaamt dat er een grote woningbouwopgave is en cofinanciert deze met 5 euro per geïnvesteerde euro. Heel fijn, maar het belangrijkste vindt GB dat de woningbouwplannen in Hoogeveen gerealiseerd gaan worden. De gemeente heeft toegezegd eind februari met een totaalplan te komen, voortvloeiend uit de woonvisie die ze geschreven heeft. GB maakt zich sterk dat deze plannen zo spoedig mogelijk omgezet kunnen worden in concrete uitvoeringsplannen.…

Hoogeveen gaat maximaal 2 coffeeshops rijker worden


Hoogeveen-(19-01-2024) Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is de weg vrijgemaakt voor maximaal 2 coffeeshops en is er geen taboe meer.

De voorstanders van de coffeeshops zijn de PvdA, GroenLinks, SP, D66, GB en de VVD.

Deze partijen willen de ouders op scholen erbij betrekken voor een goede voorlichting en preventie, om jeugdigen, adolescenten en volwassenen op een juiste manier te informeren over het gebruik van de middelen, en vinden een passende handhaving noodzakelijk.
Daarbij zal een coffeeshop onderhevig zijn aan diverse regels, het bedrijf mag geen wiet verkopen onder de 18 jaar, ze mogen geen overlast veroorzaken, mogen geen harddrugs aanbieden en men mag zich niet vestigen binnen de 300 meter van scholen en jongerencentrums.

CDA, CU, FvD en de SGP vinden dit dieptreurig waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
CDA sprak zich uit dat dit zelfs een “zwarte dag” is voor Hoogeveen.
Daarbij zien deze partijen totaal geen enkel voordeel in de komst van een coffeeshops, en zijn zeer ongerust voor meer overlast en criminaliteit.
De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad.

Bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen van 10 jaar, waar een verlenging na tien jaar mogelijk is. Na twee jaar zal er een evaluatie komen met de direct belanghebbende zoals de buurtbewoners.

Tijdens deze avond werd er een motie van treurnis ingediend door de tegenstanders, maar na een korte schorsing werd deze motie weer ingetrokken.

Verslag: Paula Bansema, Foto: Pixabay…

Werkgevers actief betrekken


Hoogeveen-(21-12-2023)In het licht van toenemende stille armoede in onze gemeente, wijst Geert-Jan Walda van GB, zelf ondernemer, op het belang dat werkgevers worden aangemoedigd om medewerkers te helpen bij het identificeren van financiële problemen. Hij benadrukt dat trots en schaamte een rol kan spelen bij het aanpakken van financiële problemen onder werknemers. “Werknemers zijn soms te trots, schamen zich of weten niet op welk moment ze aan de bel moeten trekken als ze hun financiële zaken niet onder controle hebben”.

Werkgevers kunnen een sfeer creëren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hulp te vragen en waarin openheid over financiële zaken wordt gestimuleerd. Dit kan helpen om stigmatisering tegen te gaan en werknemers aan te moedigen om tijdig hulp te zoeken. Verder kunnen de werkgevers van elkaar leren welke signalen kunnen duiden op eventuele geldproblemen. Bijvoorbeeld: geldlenen, verzoeken om voorschotten, onverwachte verzoeken om vooruitbetaling van salaris of voorschot op vakantiegeld, regelmatig vragen om extra uren of overwerk, verminderde productiviteit of grotere afwezigheid wat anders is dan voorheen, loonbeslag, niet meegaan op uitjes en meer.

De focus van GB ligt op het actief betrekken van werkgevers bij het gemeentelijke beleid voor armoedebestrijding, de nadruk van deze aanpak ligt op het faciliteren van een omgeving waarbij werkgevers best practices, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen bij de aanpak van armoede onder werknemers.

 …