CDA Hoogeveen

CDA Hoogeveen trekt aan de bel over voortgang motie ‘Toegankelijk openbaar toilet’


Hoogeveen-(11-06-2024)CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de motie ‘Toegankelijk openbaar toilet’. In november 2022 diende CDA-raadslid Annette Jansen deze motie in om de realisatie van een toegankelijk openbaar toilet te onderzoeken samen met ondernemers en belangenorganisaties van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Ruim anderhalf jaar later heeft de gemeenteraad nog steeds geen terugkoppeling gekregen over het onderzoek, ondanks herhaaldelijke vragen vanuit het CDA. Voor Jansen is het reden om schriftelijke vragen te stellen.

Jansen licht toe: “In de motie uit november 2022 heb ik het college verzocht om mogelijke scenario’s voor een toegankelijk openbaar toilet en de kosten daarvan uiterlijk 1 juli 2023 voor te leggen aan de raad, voorzien van een aanbeveling. Inmiddels is het juni 2024. De raad heeft geen terugkoppeling ontvangen en ook in de jaarrekening en de Kadernota staat niets opgenomen. Daarom heb ik nu schriftelijke vragen gesteld.”

Jansen vraagt het college of het voornemens is om de motie uit te voeren en welke concrete acties hiervoor zijn uitgezet. Ook vraagt Jansen het college binnen welke termijn de gemeenteraad een volledige en adequate beantwoording kan ontvangen op het verzoek in de motie.

 …

CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over overlast in winkelcentrum De Wielewaal


Hoogeveen-(03-06-2024)CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over overlast in winkelcentrum De Wielewaal. Aanleiding hiervoor zijn signalen van een winkelier die al anderhalf jaar lang overlast ervaart van met name jongeren die op fiets en bromfiets (hard) door het winkelcentrum rijden. Voor CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop zijn de signalen reden om schriftelijke vragen te stellen.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Het winkelcentrum is een voetgangersgebied en het is niet de bedoeling dat hier fietsers en bromfietsers rijden. Toch gebeurt dit in de praktijk. Een van de winkeliers heeft hierover al bijna anderhalf jaar geleden contact opgenomen met de gemeente om te komen tot maatregelen die ervoor zorgen dat de overlast afneemt. Er is echter nog steeds sprake van overlast en onveilige situaties. Het CDA vindt het belangrijk dat er wordt gehandhaafd op deze ergernissen. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.”

Bisschop vraagt het college of het op de hoogte is van de overlast in winkelcentrum De Wielewaal en hierop wil handhaven. Daarnaast vraagt Bisschop of het college bereid is om hetzelfde beleid als op Hoofdstraat-Zuid – waar fietsen momenteel direct een boete oplevert  – toe te passen in De Wielewaal. Tot slot vraagt Bisschop of het college bereid is om samen met de ondernemers in gesprek te gaan om tot een gedragen oplossing te komen en of het college zelf al van plan was om maatregelen te nemen.…

CDA en SGP willen onderzoek naar realisatie natuurbegraafplaats in de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen-(21-05-2024CDA Hoogeveen en SGP hebben tijdens de raadsvergadering van 16 mei een motie ingediend voor het onderzoeken van een natuurbegraafplaats. Aanleiding is de ontwikkeling van een nieuw begraafbeleid, waarin onder meer keuzes worden gemaakt over het onderhoudsniveau, de kostendekkendheid en begraafmogelijkheden. Momenteel is natuur begraven nog niet mogelijk in de gemeente Hoogeveen, terwijl de wens hiervoor toeneemt. Het is voor de CDA- en SGP-fractie reden om een motie hierover in te dienen.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Het CDA vindt het belangrijk dat de keuzemogelijkheden aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Een toenemende groep inwoners is geïnteresseerd in natuur begraven, omdat het eeuwige grafrust mogelijk maakt. Met deze groeiende behoefte willen wij respectvol omgaan en daarom willen we dat het college onderzoekt of de realisatie van een natuurbegraafplaats mogelijk is.

SGP-raadslid Brand van Rijn vervolgt: “Hiervoor heeft zich een marktpartij gemeld die op 11 hectare cultuurgrond een natuurbegraafplaats wil aanleggen. Dit biedt een kans om in onze gemeente een natuurbegraafplaats te realiseren, waardoor inwoners niet meer hoeven uit te wijken naar buurgemeenten. Met de motie hebben we dan ook het college verzocht om samen met de aangemelde marktpartij en de provincie de exploitatie van een natuurbegraafplaats te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te informeren voor het einde van 2024.”

Nadat de stemmen staakten bij de behandeling van de motie – tevens mede-ingediend door SP, VVD en FvD – heeft wethouder Niek Wind het onderzoek onvoorwaardelijk toegezegd.

CDA stelt schriftelijke vragen over 4-mei herdenkingen in de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen -(08-05-2024) Afgelopen 4 mei hebben inwoners van de gemeente Hoogeveen op diverse plekken stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties daarna. Zo werden er herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd in Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuwlande die van tevoren werden aangekondigd in Het Torentje. Ook op andere plekken in de gemeente vonden op 4 mei herdenkingsbijeenkomsten plaats. Deze werden echter niet vermeld op de gemeentepagina. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente in Het Torentje aandacht besteedt aan 4-mei herdenkingen en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.

CDA-raadslid Arnold de Weerd licht toe: “De CDA-fractie vindt het goed dat de gemeente aandacht besteed aan de 4-mei herdenkingen in Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuwlande. Ook in Pesse heeft er een herdenking plaatsgevonden met een lezing in dorpshuis De Wenning, een stille tocht naar de begraafplaats en aansluitend een herdenkingsceremonie. Deze bijeenkomst was echter niet aangekondigd in Het Torentje. Met het oog op de huidige oorlogssituaties op ons continent en daarbuiten vinden wij als CDA-fractie het herdenken van oorlogsslachtoffers extra belangrijk. Het is dan ook van belang dat onze inwoners goed op de hoogte kunnen zijn van de herdenkingsceremonies in hun buurt. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.”

De Weerd vraagt het college of zij op de hoogte is van de herdenkingsbijeenkomst in Pesse en waarom deze bijeenkomst niet is genoemd in Het Torentje. Daarnaast vraagt De Weerd of er mogelijk nog andere bijeenkomsten niet zijn vermeld op de gemeentepagina. Tot slot verzoekt de Weerd het college om voor 2025 en daarna een inventarisatie te maken van 4-mei bijeenkomsten en die onder de aandacht te brengen bij de inwoners.

 …

CDA stelt schriftelijke vragen over achterstallig wegenonderhoud

Hoogeveen-(27-03-2024)Op vrijdag 22 maart verscheen in de Hoogeveensche Courant een artikel over achterstallig onderhoud van wegen in de gemeente Hoogeveen. In de bochten van de Kinholtsweg en in het asfalt van de Griendtsveenweg en de Leeuweriklaan zitten diepe kuilen, tot ongemak van automobilisten. CDA Hoogeveen vindt goed onderhoud van wegen en fietspaden belangrijk en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Voor het CDA geldt dat wat goed is, ook goed moet blijven. Daarom vinden wij het belangrijk dat wegen en fietspaden goed worden onderhouden. Uit het artikel van de Hoogeveensche Courant blijkt dat dit niet op orde is bij de Griendtsveenweg, de Kinholtsweg en de Leeuweriklaan. Inwoners klagen bovendien over een slecht wegdek op een aantal andere wegen, fiets- en wandelpaden. Er is dus werk aan de winkel. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Bisschop vraagt het college naar de inspectie van wegen en de voortgang van het wegenonderhoud in 2024. Daarnaast vraagt Bisschop waarom bij de Kinholtsweg is gekozen voor waarschuwingsborden en tijdelijke maatregelen zijn genomen bij de Griendtsveenweg en de Leeuweriklaan. Tot slot vraagt Bisschop wanneer het college in 2024 komt met een nieuw wegenbeheerplan.

 …

CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over voormalig schoolgebouw Het Blokland in Noordscheschut

Noordscheschut-(19-03-2024)In 2023 is basisschool het Blokland in Noordscheschut gesloten vanwege het geringe aantal leerlingen. Het schoolgebouw aan het Zwarte Dijkje staat sindsdien leeg, in afwachting van een mogelijke verkoop. CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop ontving vanuit Plaatselijk Belang Noordscheschut signalen dat de communicatie over de toekomst van het schoolgebouw moeizaam verloopt. Voor Bisschop is dat reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Bisschop vertelt: “Nadat de schoollocatie van Het Blokland gesloten is, is het schoolgebouw weer in eigendom overgedragen aan de gemeente. Het college heeft vervolgens besloten om het pand te gaan verkopen. Hiervoor moet worden bepaald welke bestemming en mogelijkheden de locatie kan krijgen. Er wordt hier echter nauwelijks over gecommuniceerd met de inwoners van Noordscheschut, terwijl inwoners van Noordscheschut veel waarde hechten aan het kenmerkende gebouw in het centrum. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners van Noordscheschut betrokken worden bij de toekomst van het voormalige schoolgebouw, ook als er geen nieuws is. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.”

Bisschop vraagt het college naar de voortgang van de plannen voor het schoolgebouw en hoe het college hierover communiceert naar de inwoners. Verder vraagt Bisschop of het college bereid is om de inwoners van Noordscheschut te betrekken bij de plannen voor het gebouw.…